Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Next Genetix BV (hierna verder te noemen Next Genetix)

1.     Toepasselijkheid
a.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Next Genetix alle overeenkomsten met Next Genetix en alle uitvoerders en totstandkoming handelen     midden in dat kader.

b.     Deze algemene voorwaarden kunnen ook door werknemers van Next Genetix en door haar  ingeschakelde derden worden ingeroepen.

c.      Toepasselijkheid van door anderen gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Next Genetix uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.     Totstandkoming van overeenkomsten
a.     Aanbiedingen van Next Genetix zijn vrijblijvend.

b.     Overeenkomsten met Next Genetix komen alleen tot stand na schriftelijke bevestiging door Next Genetix  waarbij de prestaties over en weer, waaronder uitdrukkelijk de te berekenen prijs, beschreven zijn.

 

3.      Prijzen en betaling
a.     Alle door Next Genetix met betrekking tot door haar te verrichten prestaties of aankopen vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen, belastingen en kosten, maar inclusief transportkosten.

b.     Indien na het sluiten van de overeenkomst voor haar verhoging van prijsbepalende kosten optreedt,  is Next Genetix gerechtigd dit door te berekenen in de door haar aan haar wederpartij te berekenen prijs. Indien deze verhoging meer dan 10% bedraagt en plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden binnen 1 week na bericht van de verhoging van de prijs, maar voor levering.

c.      Next Genetix is gerechtigd vooruitbetaling of voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

d.     Betalingen aan Next Genetix dienen binnen acht dagen na factuurdatum aan Next Genetix voldaan te zijn.

e.     Tegen een door Next Genetix verzonden factuur kan binnen zeven dagen na verzending bezwaar gemaakt worden. Daarna wordt de ontvanger geacht hiermee in te stemmen.

f.      Bij het uitblijven van tijdige en volledige betaling zoals hierboven onder d. vermeld is de wederpartij van Next Genetix van rechtswege in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor haar rekening. Dit met inbegrip van de door Next Genetix  ter incasso ingeschakelde derden waaronder ook begrepen dienen te worden de totale kosten van door Next Genetix in het kader van een procedure ingeroepen en rechtsbijstand.

g.     De wederpartij van Next Genetix is niet gerechtigd tot verrekening noch tot opschorting van haar verplichtingen.

 

4.     Vorderingen van Next Genetix 
a.     Vorderingen op Next Genetix zijn niet vatbaar voor overdracht of vestiging van beperkte zakelijke rechten. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid2, van Boek 3 van het Burgerlijke wetboek.

b.     Next Genetix is bevoegd om bedragen die haar wederpartij aan haar of aan tot dezelfde groep als zij behorende vennootschappen verschuldigd is of zal worden in mindering te brengen op bedragen wie deze, uit welken hoofde ook,  te vorderen heeft van Next Genetix of van tot dezelfde groep als zij behorende vennootschappen.

 

5.      Leveringen
a.     Levertijden met betrekking tot leveringen door Next Genetix zijn bij benadering. Next Genetix is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding hiervan.

b.     Next Genetix is gerechtigd het overeengekomene in delen te leveren of af te nemen.

c.      Bij levering aan Next Genetix gaat de eigendom van het gekochte op haar over op het moment van inlading in haar transportmiddel danwel in het transportmiddel van een door haar ingeschakelde transporteur.

d.     Bij levering door Next Genetix gaat de eigendom van het gekochte over op het moment van het verlaten van haar transportmiddel danwel van het transportmiddel van een door haar ingeschakelde transporteur. Dit onder voorbehoud van het hieronder in art. 7 bepaalde.

e.     Het risico met betrekking tot het geleverde gaat bij levering over op de eigenaar, c.q. de houder indien sprake is van een eigendomsvoorbehoud.

f.      Gebreken die binnen 24 uren na levering blijken worden geacht bij levering aanwezig te zijn geweest tenzij de leverancier aannemelijk maakt dat het gebrek na levering is ontstaan.

g.     Indien dieren gekocht of verkocht zijn per levend gewicht draagt Next Genetix zorg voor de weging. Zij zal de wederpartij een weegbrief doen toekomen welke weegbrief onweerlegbaar bewijs vormt.

 

6.     Reclames
a.     Afnemers van Next Genetix dienen het aan hen geleverde bij aflevering te controleren.

b.     Afnemers van Next Genetix dienen klachten met betrekking tot het geleverde binnen drie dagen na ontdekking dan wel na het moment waarop zij dit redelijkerwijze hadden kunnen ontdekken, maar uiterlijk 6 maanden na levering, schriftelijk aan haar te melden. Bij gebreke hiervan vervalt elke aansprakelijkheid.

 

7.     Eigendomsvoorbehoud
a.     Al het door Next Genetix aan de afnemer geleverde blijft haar eigendom totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van alle door haar met Next Genetix gesloten koopovereenkomsten, overeenkomsten tot verrichting van werkzaamheden en vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten, een en ander zoals omschreven in art. 92 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

b.     Zolang eigendom van de geleverde producten niet op de afnemer is overgegaan is het hem niet toegestaan de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

c.      Zolang eigendom van de geleverde producten niet op de afnemer is overgegaan is hij verplicht ervoor te zorgen dat deze afgescheiden blijven van al het andere bij hem aanwezige en ervoor te zorgen dat geen sprake zal zijn van vermenging, natrekking of zaakvorming.

d.     Zolang eigendom van de geleverde producten na aflevering niet op de afnemer is overgegaan houdt hij het geleverde voor zijn risico. Hij is verplicht dit naar behoren te bewaren en te verzorgen en is gehouden het te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s en ten minste voor de aankoopprijs.

e.     Zolang eigendom van de geleverde producten niet op de afnemer is overgegaan is hij verplicht derden die zich hier op willen verhalen te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Next Genetix.

f.      Indien Next Genetix zich beroept op het eigendomsvoorbehoud is de afnemer niet bevoegd zich op enig retentierecht te beroepen.

g.     Voor het geval Next Genetix haar eigendomsvoorbehoud uit wenst te oefenen machtigt de afnemer haar, en door haar in te schakelen derden, nu al onherroepelijk en onvoorwaardelijk al die plaatsten te betreden waar het geleverde zich bevindt en het geleverde terug te nemen.

 

8.     Overmacht
a.     Een tekortkoming kan niet aan Next Genetix worden toegerekend als deze aan overmacht te wijten is in die zin dat deze niet aan haar schuld te wijten is. Hieronder wordt, onder andere maar niet uitsluitend, verstaan (burger)oorlog of (burger)oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, molest, brand, overstroming, dierziekte, arbeidsconflicten, bedrijfsbezettingen, beslaglegging, handels-, export-, of vervoersbeperkingen opgelegd door overheden, brancheverenigingen of op grond van certificeringseisen, ziekte op het bedrijf van de toeleverancier, storing aan machinerieën, computers of transportmiddelen.

b.     Bij overmacht is de afnemer nooit bevoegd de overeenkomst binnen een maand na het blijken van de overmacht te ontbinden. In overige gevallen is ontbinding van de overeenkomst alleen mogelijk voor zover deze nog niet uitgevoerd is.

 

9.     Aansprakelijkheid
a.     Next Genetix sluit elke aansprakelijkheid uit voor zover de wet dit toestaat, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Next Genetix of haar leidinggevenden. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Next Genetix slechts gehouden tot vervanging van het geleverde voor zover gebrekkig danwel tot restitutie van de koopprijs naar rato.

b.     Next Genetix is, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Next Genetix of haar leidinggevenden, nooit aansprakelijk voor gevolgschade waaronder onder andere begrepen stagnatie op het bedrijf van de wederpartij. Elke aansprakelijkheid van Next Genetix is beperkt tot het bedrag van de koopsom van het betreffende dier of object of, indien dit hoger is, de uitkering van de verzekering van Next Genetix.

c.      Indien schade veroorzaakt wordt door een omstandigheid die aanwezig is in een van een derde afkomstig dier of object en deze omstandigheid was al aanwezig ten tijde van de levering aan Next Genetix is Next Genetix, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Next Genetix of haar leidinggevenden, niet aansprakelijk en dient de afnemer zich op de toeleverancier te verhalen. Next Genetix is in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk tot een hoger bedrag dan zij op haar toeleverancier kan verhalen.

d.     Elk recht van de wederpartij met betrekking tot tekortschieten in de nakoming van enige verplichting door Next Genetix, danwel op grond van non-conformiteit of dwaling vervalt indien niet een jaar na levering een rechtsgeding als bedoelt in art. 10 aanhangig is gemaakt.

 

10.   Toepasselijk recht en gekozen rechter
a.     Op alle overeenkomsten met Next Genetix is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

b.     Geschillen tussen partijen zijn onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het reglement van de Stichting Vee Arbitrage, statutair gevestigd te ’s Gravenhage met inbegrip van hoger beroep.  Next Genetix is echter bevoegd de zaak aan de gewone rechter voor te leggen. In dat geval is de rechtbank Gelderland in eerste instantie bevoegd volgens de gewone regels.